Praktijkinformatie fysiotherapie en manuele therapie

Wij zijn gespecialiseerd in het helpen oplossen van complexe gezondheidsproblemen binnen het musculoskeletale domein (het bewegingsapparaat). Ook verzorgen wij beweegprogramma`s voor diverse doelgroepen (senioren, minder validen), en geven wij advies over houding en bewegen thuis, op het werk of tijdens sport en recreatie.

Wij zijn direct toegankelijk. Dat betekent dat als u klachten heeft, u zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist een afspraak kunt maken voor onderzoek en evt. behandeling. Vanzelfsprekend behandelen wij ook op verwijzing. U dient zich tijdens de eerste afspraak te legitimeren, wij leggen dat vast in uw dossier. Neem daarom uw paspoort, ID kaart of rijbewijs mee.

Wij hanteren geen wachtlijst. Wij garanderen u op werkdagen een eerste afspraak binnen 48 uur na aanmelding.

Wanneer u verhinderd bent op uw afspraak te komen verzoeken wij u deze afspraak ten minste 24 uur van te voren af te zeggen, zodat wij op die tijd nog iemand anders kunnen inplannen. Afspraken die niet ten minste 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Wie hebben overeenkomsten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Wij declareren uw rekening direct aan uw zorgverzekeraar, mits u voor behandeling voldoende aanvullend verzekerd bent. Indien wij met uw zorgverzekeraar nog geen overeenkomst hebben zullen wij alsnog met uw verzekeraar een overeenkomst sluiten. Voor patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn brengen wij onze eigen tarieven in rekening. De prijslijst hangt in de wachtkamer. De betalingstermijn voor in rekening gebrachte behandelingen is twee weken. Wij verzoeken u tijdig voor betaling zorg te dragen onder vermelding van het declaratienummer.

Al uw gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden vastgelegd in een dossier. Om uw privacy te waarborgen wordt met dit dossier uiterst zorgvuldig omgegaan. Indien u dit wenst heeft u recht op inzage in uw dossier. Andere belanghebbende (uw huisarts, specialist of bedrijfsarts) hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u daar zelf schriftelijke toestemming voor geeft. Zonder deze schriftelijke toestemming van u wordt geen informatie uitgewisseld.

Uw persoonlijke gezondheidsprobleem wordt met de grootste zorg en aandacht behandeld, waarbij wij ernaar streven dit te doen volgens de meest recente inzichten. Wij vinden het belangrijk dit te doen in een ontspannen sfeer. Aan het einde van de behandelepisode zullen wij u vragen een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Uitkomsten uit dit onderzoek gebruiken wij weer om producten of diensten te verbeteren.

Als u klachten heeft over de gang van zaken bij PMC RijKo meld deze dan direct bij de betrokken persoon, er zal dan gezocht worden naar een passende oplossing. Indien u de klacht niet met ons wil bespreken kunt u uw klacht rechtstreeks indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het KNGF (tel. 033 - 467 29 00).

Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Als wij u niet direct te woord kunnen staan spreek dan een boodschap in in het antwoordapparaat, met vermelding van uw telefoonnummer. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. Ook kunt u zich aanmelden via de website; www.pmcrijko.nl. De praktijk is gevestigd in de zuiderparkflat, naast metrostation Slinge. Er is voldoende parkeergelegenheid. Als bezoeker van de praktijk mag u naast de flat parkeren. De praktijk is rolstoeltoegankelijk.

Privacyreglement van PMC RijKo

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

PMC RijKo is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen PMC RijKo hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van PMC RijKo hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Openingstijden

Maandag8.30 - 21.00 u.
Dinsdag8.30 - 18.00 u.
Donderdag8.30 - 21.00 u.
Vrijdag8.30 - 16.00 u.